Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-01-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań.
 2. Dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.
 3. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 5. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 6. Pewne dokumenty opublikowane na stronie charakteryzują się niską dostępnością cyfrową, ponieważ opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 7. Pewne dokumenty opublikowane na stronie charakteryzują się niską dostępnością cyfrową, ponieważ są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki oraz wersja strony dla słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Foit, (email: ginko@sp3gliwice.pl  tel.: 32 234 82 21). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

ul. Daszyńskiego 424

44-151 Gliwice

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest jedno wejście od strony boiska (wejście główne) – wejście główne posiada podjazd umożliwiający dostęp osobom o ograniczonej mobilności.

Gabinety administracyjne (sekretariaty, księgowość, gabinety dyrekcji) są dostępne bez barier architektonicznych - znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego na jednym poziomie.

Dostęp do gabinetów nauczycieli specjalistów (pedagoga, psychologa, neurologopeda) również nie powoduje barier architektonicznych - znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego na jednym poziomie.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny      i głosowy (schemat rozmieszczenia pomieszczeń, pracownik w portierni przy wejściu do budynku).

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Przed budynkiem szkoły na głównym parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 •  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. (schemat rozmieszczenia pomieszczeń, pracownik portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika w portierni w godzinach pracy szkoły oraz pracownika znającego podstawy języka migowego.

Aplikacje mobilne


Brak

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:15:33
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Foit
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:15:33
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:51:11
2nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:51:19
3nowyMałgorzata Foit2020-09-17 11:50:57
4nowyMałgorzata Foit2021-03-30 14:32:15
5nowyMałgorzata Foit2021-03-30 14:35:53
6nowyMałgorzata Foit2021-03-31 13:52:23
7nowyMałgorzata Foit2021-03-31 13:53:52
8nowyMałgorzata Foit2022-03-24 12:13:50
9nowyMałgorzata Foit2022-03-29 08:32:46
10nowyMałgorzata Foit2022-03-29 08:37:38
11nowyMałgorzata Foit2024-03-04 13:24:45