Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Arki Bożka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp3.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp3.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data przeglądu i ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp3.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Foit, adres poczty elektronicznej ginko@sp3gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 234 82 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp3.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp3.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Arki Bożka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Arki Bożka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Arki Bożka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

  1. Przy wejściu głównym do budynku szkoły usytuowana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych o spadkach zgodnych z przepisami. Do pochylni możliwy jest dojazd samochodem osobowym poprzez  drogę pożarową.
  2. Pochylnia umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku, takich jak:
  • pomieszczenia administracyjne: sekretariaty, księgowość, dyrekcja
  • gabinety specjalistyczne: pedagog, psycholog, logopeda
  • oddziały przedszkolne
  • sala sportowa
  • kuchnia, jadalnia
  1. Na parterze budynku zlokalizowany jest również węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:15:33
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Ginko
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:15:33
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:51:11
2nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:51:19
3nowyMałgorzata Ginko2020-09-17 11:50:57
4nowyMałgorzata Ginko2021-03-30 14:32:15
5nowyMałgorzata Ginko2021-03-30 14:35:53
6nowyMałgorzata Ginko2021-03-31 13:52:23
7nowyMałgorzata Ginko2021-03-31 13:53:52